فصل1: ماتریس و کاربردها

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. ماتریس و اعمال روی ماتریس ها
  2. وارون ماتریس و دترمینان 
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|مجموعه|الگو|دنباله|هندسه3|ماتریس و کاربردها
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|مجموعه|الگو|دنباله|هندسه3|آشنایی با مقاطع مخروطی

فصل2: آشنایی با مقاطع مخروطی

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی
  2. دایره
  3. بیضی و سهمی 

فصل3: بردارها

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. .معرفی فضای 3 بعدی 
  2. ضرب داخلی و ضرب خارجی بردارها
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|مجموعه|الگو|دنباله|هندسه3|بردارها