فصل 1: ترسیم های هندسی و استدلال

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. ترسیم های هندسی
  2. استدلال 
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|هندسه 1|ترسیم های هندسی و استدلال
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|هندسه 1|تالس|تشابه

فصل2: قضیه تالس، تشابه و کاربردها

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. نسبت و تناسب در  هندسه
  2. قضیه تالس
  3. تشابه مثلث ها
  4. کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث ها

فصل 3:چندضلعی ها

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. چندضلعی ها و ویژگی هایی از آنها
  2. مساحت و کاربردهای آن
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|هندسه 1|چندضلعی
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|هندسه 1|تجسم فضایی

فصل4: تجسم فضایی

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. خط، نقطه و صفحه
  2. تفکر تجسمی