فصل1: آشنایی با نظریه اعداد

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. استدلال ریاضی
  2. بخش پذیری در اعداد صحیح
  3. همنهشتی در اعداد صحیح و کاربدها
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|مجموعه|الگو|دنباله|ریاضیات_گسسته|نظریه_اعداد
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|مجموعه|الگو|دنباله|ریاضیات_گسسته|گراف_مدل سازی

فصل2: گراف و مدل سازی

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. معرفی گراف
  2. مدل سازی با گراف 

فصل3: ترکیبیات(شمارش)

در این فصل با در س های زیر آشنا می شوید:

  1. مباحثی در ترکیبیات
  2. روش هایی برای شمارش 
بابک کمالی|babak kamali|آقای ریاضی|mrmath|مجموعه|الگو|دنباله|ریاضیات_گسسته|ترکیبیات_شمارش